top of page

4. Het paramedisch team

In onze school is er een paramedisch team aan de slag.

Het paramedisch team handelt voortdurend in functie van het vermogen tot leren, de socio-emotionele ontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van de leerlingen.

De logopedist:

De logopedist heeft als taak om vanuit zijn/ haar specifieke deskundigheid de ontwikkeling of de veranderbaarheid van het communicatiegedrag van de leerlingen in te schatten. Het is ook de taak van de logopedist om de strategie te bepalen om die communicatie te optimaliseren. Dit gebeurt steeds in overleg met een team van betrokken leerkrachten.

De moeilijkheden op gebied van taal kunnen op verschillende vlakken liggen:

* Sommige kinderen hebben moeite met het begrijpen van taal.

* Sommige kinderen hebben moeite met het goed uitspreken van klanken.

* Sommige kinderen kennen weinig woorden en kunnen geen goede zinnen maken.

* Sommige kinderen haperen in hun spreken

* …

 

De logopedist begeleidt kinderen in hun leesproces en volgt dit leesproces op. Er worden leestoetsen afgenomen en het leesniveau wordt geëvalueerd.

 

De logopedist haalt kinderen of een groepje kinderen uit de les voor begeleiding. Een sessie duurt ongeveer 25’. De frequentie hangt af van de ernst van de problemen.

De logopedist kan ook ondersteuning bieden in de klas bij de klaswerking.

De ergotherapeut

De ergotherapeut heeft als taak om vanuit zijn/ haar specifieke deskundigheid het doelgericht handelen van de leerling te observeren en te analyseren. De taak is om vaardigheden te trainen om de kinderen zo zelfstandig en efficiënt mogelijk te laten functioneren.

De ergotherapeut zal in functie van dit zelfstandig en efficiënt functioneren ook de omgeving (materialen, locatie,…) aanpassen en creëren om de functionele vaardigheden van de leerling te ontwikkelen, te stimuleren en te faciliteren.

 

De ergotherapeut kan individueel met kinderen werken maar ook gerichte ondersteuning bieden in de klaswerking.

De orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt de school op verschillende vlakken: op vlak van kinderen, ouders, leerkrachten en schoolorganisatie. De orthopedagoog volgt de kinderen van heel nabij. Dit begint bij de inschrijving, bij niveaubepaling, via klassenraden, zorgteams, overlegmomenten met leerkrachten. De orthopedagoog zorgt ook voor contacten en overleg met externe diensten, dit zijn vooral het CLB van Oudenaarde en het revalidatiecentrum Ter Eecken in Oudenaarde.

De orthopedagoog zorgt voor het verzamelen en bundelen van alle relevante informatie over een kind.

 

De orthopedagoog houdt individuele begeleidingsgesprekken met leerlingen die ondersteuning nodig hebben op sociaal en emotioneel vlak. Ook gedragsmatige problemen kunnen aan bod komen.

De ondersteuning van leerkrachten gebeurt op verschillende manieren: aanbieden van literatuur, samen uitwerken van gedragskaarten of stappenplannen, samen voeren van gesprekken met ouders of betrokkenen,…

 

De orthopedagoog organiseert een wekelijks zorgteam en drie keer per schooljaar wordt er een klassenraad georganiseerd.

 

Op niveau van de school zorgt de orthopedagoog voor de invoering en het concreet maken van onderwijsvernieuwingen.

De psychotherapeut

De psychotherapeut zal vanuit zijn/ haar deskundigheid samen met kinderen een proces opbouwen waarin het kind emotionele, gedrags- of persoonlijke problemen tracht te verwerken.

Kinderen zijn soms minder communicatief ingesteld. Daarom zal de psychotherapeut naast een gesprek en observatie dikwijls gebruik maken van spel, tekenen, knutselen,… Op deze manier kunnen kinderen hun diepste gevoelens en gedachten weergeven.

De psychotherapeut kan ook ouders ondersteunen in hun rol als opvoeders. Zo kunnen kinderen op een indirecte manier geholpen worden.

Kinderen groeien op in een sociale context waardoor het engagement van ouders en van het gezin van essentieel belang is voor de goede werking van psychotherapie.

Een kant en klare oplossing mogen we van een therapeut niet verwachten.

Belangrijk is dat het kind zich goed en op zijn/ haar gemak voelt bij de psychotherapeut.

De kinesist

De kinesist zal vanuit zijn specifieke deskundigheid de ontwikkeling van het motorisch en psychomotorisch functioneren van de leerlingen inschatten. De kinesist zal de strategie bepalen om dit functioneren te optimaliseren.

 

De kinesist werkt aan:

* Oefeningen die zorgen voor de motorische ontwikkeling van het kind (bv. zwemmen, fietsen, lopen, fijne- en grove motoriek, schrijfmotoriek,…)

* Oefeningen die zorgen voor trainen van bijzondere functies en psychomotoriek (bv. ruimtelijke begrippen, oriëntatie in de ruimte en tijd,…)

* Specifieke ondersteuning in de klassen

Plaats waar de leerlingen type 9 en de leerlingen basisaanbod welkom zijn:

 

KBO Kameleon/ Cocon

Nestor de Tièrestraat 102

9700 Oudenaarde

 

Wil u meer weten over ons project?

 

Informatienummer: 0479/419761

Greet Weyme

bottom of page